Najlepsze pieczywo na Twoim stole.

Zaloguj się jeżeli jesteś klientem.

Zamówienia realizujemy na terenie następujących miejscowości:

wybierz miejscowość
Regulamin
Regulamin serwisu internetowego – piekarniapietka.pl

Przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu piekarniapietka.pl prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Niezaakceptowanie niniejszego Regulaminu oznaczać będzie brak możliwości uzyskania dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną przez piekarniapietka.pl co będzie skutkować brakiem możliwości złożenia zamówienia na dostawę produktów dostawą.

Serwis internetowy dostępny pod adresem https://twojepieczywo.pl/szpara (zwany dalej „Serwisem internetowym”) prowadzony jest przez Marek Szpara Jesionowa 6 , 55-010 Żerniki Wrocławskie, NIP: 7471706192 telefon: 798 060 905, poczta elektroniczna: kontakt@piekarniapietka.pl.

Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu internetowego, zasady zawierania umów za pomocą Serwisu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Usługodawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi Polityka Prywatności.

1. Definicje

Adres E-mail Użytkownika – adres (nazwa) konta poczty elektronicznej Użytkownika podany przy rejestracji.

Dzień Roboczy – każdorazowo oznacza dzień na który można zamawiać dostawę. Dni robocze widoczne są w serwisie w momencie zamawiania.

Obszar dostaw – jest to obszar dostaw określony przez Marek Szpara, weryfikowany przez Serwis przy składaniu Zamówienia określonym przez Użytkownika kodem pocztowym lub miejscowością miejsca dostawy Produktów.

tpay.com – podmiot prowadzący platformę płatności elektronicznych, które wykorzystywane są w toku działalności Serwisu.

Produkty – produkty oferowane Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu.

Postępowanie reklamacyjne – postępowanie w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika dotyczące reklamacji złożonej przez Użytkownika na sprzedawane i dostarczane przez Serwis Produkty, do miejsca zamieszkania, pobytu lub pracy Użytkownika. 

Rejestracja – proces faktyczny rozpoczęty i zakończony przez Użytkownika w celu uzyskania dostępu do usług elektronicznych Serwisu świadczonych przez Usługodawcę.

Serwis – internetowa platforma technologiczna działająca pod adresem https://twojepieczywo.pl/szpara 

Termin dostawy – jest to wybrany przez Użytkownika i dostępny do wyboru podczas składania Zamówienia dzień dostawy wraz z przedziałem czasowym w danym dniu dostawy.

Usługa – usługę stanowi dostęp do Serwisu umożliwiającego Użytkownikowi zamawianie Produktów. W szczególności jest to prezentacja oferty, wraz z udostępnieniem procesu zawarcia umowy na odległość, włączając w to umożliwienie uiszczania online płatności na rzecz Serwisu.

Umowa Dostawy – umowa sprzedaży/dostawy Produktów zawierana w oparciu o Zamówienie pomiędzy Użytkownikiem, a Serwisem.

Użytkownik – konsument (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) zamawiający za pośrednictwem Serwisu Produkty.

Zamówienie – przyjęcie oferty zawarcia Umowy Dostawy złożonej przez Użytkownika, którego skutkiem jest zawarcie Umowy Dostawy. 

2. Rejestracja

2.1. Użytkownik przy Rejestracji w Serwisie zobowiązany jest do:

1) podania prawdziwych danych w postaci:

 1. a) adres E-mail Użytkownika;
 2. b) imię i nazwisko Użytkownika; 
 3. c) numer telefonu Użytkownika;

2) ustalenia hasła do konta (niedopuszczalne jest używanie znaku spacji oraz innych znaków białych – symbole, które są używane w tekście i nie posiadają swojej reprezentacji graficznej, np. spacja, tabulacja czy też znak przejścia do nowej linii – enter);

3) zatwierdzenie procesu Rejestracji poprzez kliknięcie w pole „Rejestracja”.

2.2. Użytkownik po ukończeniu procesu rejestracji otrzyma wiadomość potwierdzającą na wskazany w procesie rejestracji adres e-mail.

2.3. Od momentu prawidłowej rejestracji Użytkownik ma możliwość zalogować się w serwisie i administrować swoim kontem.

3. Zamawianie produktów spożywczych przez Użytkownika (Zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem).

3.1. Serwis określa Obszar dostawy w oparciu o który ustalana jest możliwość realizacji Zamówienia. Oznacza, że Użytkownik może zawrzeć Umowę Dostawy pod warunkiem objęcia wskazanego przez niego miejsca dostawy Produktów Obszarem dostawy.

3.2. Użytkownik nie ma możliwości skutecznego zawarcia Umowy Dostawy w przypadku określenia miejsca dostawy niezgodnego z zaakceptowanym przez Serwis Obszarem dostawy. 

3.3. Serwis zastrzega, że ma możliwość czasowego lub trwałego wyłączenia danego terenu z Obszaru dostaw. 

3.4. Użytkownik poprzez dodawanie lub odejmowanie ilości poszczególnych Produktów kompletuje jednorazowe Zamówienie.

3.5. Użytkownik wybiera dzień oraz przedział czasowy dostawy (jeżeli jest dostępny).

3.6. Użytkownik przy składaniu Zamówienia poza danymi z punktu 2.1 niniejszego regulaminu zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w postaci:

 1. a) kod pocztowy Obszaru dostawy; 
 2. b) miasto dostawy;
 3. c) adres dostawy (ulica, numer bloku/domu, numer mieszkania (jeżeli występuje);
 4. d) numer telefonu komórkowego/stacjonarnego w formacie +xx xxx xxx xxx lub +xx xx xxx xx xx
 5. e) w przypadku wiadomych trudności z lokalizacją danego adresu przedstawienie dodatkowego opisu – np. 4 blok od końca, zielony dom na końcu ulicy bez uwidocznionego numeru, 4 klatka blok A);
 6. f) wybór sposobu otwierania drzwi wejściowych do klatki w budynku wielomieszkaniowym – i, jeżeli istnieje, kod do domofonu.

3.7. Poza danymi wskazanymi powyżej Użytkownik w ramach Zamówienia dodatkowo określa następujące postanowienia Umowy Dostawy:

 1. a) dokonuje wyboru Produktów, w tym ich ilości, po cenach brutto określonych w Serwisie,
 2. b) wskazuje oczekiwany Termin dostawy, z zastrzeżeniem, że data dostawy przypada na dzień roboczy.

3.8. Momentem zawarcia Umowy Dostawy pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem jest moment, w którym Użytkownik, po skompletowaniu Zamówienia, oznaczeniu daty i przedziału czasowego dostawy wywołuje reakcję Serwisu poprzez naciśnięcie pola i przejścia do serwisu transakcyjnego, który umozliwia dokonania opłaty za zamówienie.

3.9. Użytkownik po każdorazowym złożeniu zamówienia otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą zamówienie.

3.10. Po złożeniu zamówienia informacje z nim związane pojawią się w koncie Użytkownika serwisu.

4. Wykonanie umowy.

4.1. Momentem, od jakiego Serwis zobowiązany jest wykonać Umowę Dostawy na rzecz Użytkownika jest moment zaksięgowania płatności za Zamówienie w systemie teleinformatycznym Serwisu – zgodnie z szczegółowymi zasadami opisanymi w punkcie 5 niniejszego regulaminu.

4.2. Wyłączenie stosowania ustawy o prawach konsumenta. Z racji ustawowego wyłączenia stosowania ustawy z dnia 30 maja 2014 r. prawach konsumenta (art. 3 pkt. 1 ppkt 3 ustawy) Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że stosunek umowny strony Umowy Dostawy mogą kształtować dowolnie w oparciu o inne przepisy prawa obowiązujące w tym zakresie.

5. Płatności.

5.1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że efektywne korzystanie z Serwisu prowadzi do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem Umowy Dostawy Produktów, co skutkuje po stronie Użytkownika powstaniem obowiązku zapłaty w stosunku do Serwisu ceny za zakupione Produkty.

5.2. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi po zawarciu Umowy Dostawy możliwość dokonania płatności za zamówione produkty spożywcze poprzez system płatności elektronicznych tpay.com.

5.3. UWAGA Brak uznania kwotą całości ceny za objęte Zamówieniem Produkty konta tpay.com przed godziną 18:30 dnia poprzedzającego dzień, na który przypada Termin dostawy lub brak środków na koncie przedpłaconym Użytkownika skutkuje automatycznym anulowaniem Zamówienia (rozwiązaniem Umowy Dostawy).

5.4. W przypadku niewykonania przez Serwis Umowy Dostawy Produktów do Użytkownika oraz w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Serwis, zwrot całości zostanie zwrócony na numer konta Użytkownika

6. Sposób i Termin dostawy zamówionych produktów.

6.1. Złożone przez Użytkownika Zamówienia są dostarczane do miejsca dostawy, tj. wskazanego przez Użytkownika miejsca zamieszkania/pobytu/pracy, przez Piekarnię.

6.2. Zamawiane Produkty są dostarczane zgodnie z Terminem dostawy określonym przy składaniu zamówienia.

6.3. Zamawiane Produkty są dostarczane do miejsca dostawy bez konieczności ich osobistego odbioru przez Użytkownika, na co Użytkownik wyraża zgodę.

6.4. Zamawiane produkty są zapakowane w sposób zapewniający skuteczność i bezpieczeństwo dostawy produktów spożywczych. 

6.5. Najczęstszym sposobem dostarczenia zamówienia jest: zawieszenie Zamówienia na drzwiach wejściowych lub pozostawienie zamówienia przed drzwiami wejściowymi do domu/mieszkania Użytkownika, na co Użytkownik wyraża zgodę.

6.6. Z uwagi na porę realizacji Zamówienia (godziny nocne lub wczesno-poranne) Dostawca nie będzie podejmował próby jakiegokolwiek kontaktu z Użytkownikiem serwisu.

7. Odstąpienie od umowy i anulowanie zamówień.

7.1. Z uwagi na to, że przedmiotem świadczenia jest sprzedaż i dostawa przez Serwis dla Użytkownika rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu oraz mających krótki termin przydatności do użycia, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Dostawy, jako umowy zawartej na odległość.

7.2. W przypadku braku zapłaty przez Użytkownika całości ceny za objęte Zamówieniem Produkty w terminie 14 dni od daty złożenia Zamówienia przez Użytkownika, Serwis może odstąpić od łączącej Serwis i Użytkownika Umowy Dostawy. 

7.3. Serwis uprawniony jest do jednostronnego anulowania konkretnego Zamówienia (rozwiązania Umowy Dostawy) lub jego zmiany do godziny 18:30 Dnia Roboczego poprzedzającego Termin dostawy danego Zamówienia.

7.4. Użytkownik może dokonać anulowania Zamówienia lub jego zmiany wyłącznie za pośrednictwem Serwisu drogą elektroniczną w panelu administracyjnym do godziny 18:30 Dnia Roboczego poprzedzającego Termin dostawy danego Zamówienia.

7.5. Anulowanie Zamówienia skutkuje zwrotem środków na konto Użytkownika poprzez serwis tpay.com w ciągu 3 dni roboczych.

7.6. Użytkownik po anulowaniu zamówienia otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą anulowanie zamówienia.

7.7. Po anulowaniu zamówienia informacje o anulowaniu zamówienia zostaną automatycznie zapisane i uwidocznione na koncie Użytkownika serwisu.

8. Postępowanie reklamacyjne.

8.1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w przeciągu 3 dni na Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę niezgodnie z Umową Serwisową, w tym obowiązującym Regulaminem lub przepisami prawa.

8.2. Celem sprawnego rozpatrzenia reklamacji dotyczącej Umowy Serwisowej Użytkownik składa ją w formie elektronicznej na adres kontakt@piekarniapietka.pl, co nie wyłącza możliwości składania jej w innej formie, w tym przede wszystkim pisemnie na adres Usługodawcy wskazany w preambule niniejszego regulaminu.

8.3. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na prawidłową identyfikację Użytkownika w postaci Adresu E-mail Użytkownika podanego przy Rejestracji oraz opis zastrzeżeń stanowiących treść reklamacji.

8.4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni, a treść odpowiedzi reklamacyjnej zostanie przesłana w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej, spod którego pochodzi, chyba że w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazano innych adres poczty elektronicznej właściwy do doręczenia odpowiedzi.

8.5. W przypadku, jeżeli opis zgłoszenia reklamacyjnego Użytkownika wymaga uzupełnienia lub doprecyzowania Usługodawca zwróci się w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej, spod którego reklamacja pochodzi (chyba że w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazano innych adres poczty elektronicznej właściwy do doręczenia odpowiedzi), z prośbę o uzupełnienie/sprecyzowanie treści zgłoszenia reklamacyjnego.

8.6. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji w terminie wskazanym w pkt 8.4. będzie niemożliwe z przyczyn określonych w pkt 8.5., w tym przede wszystkim braku wystarczających danych do jej oceny, reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, przy czym uzupełnienie/sprecyzowanie treści zgłoszenia reklamacyjnego skutkować będzie jej ponownym rozpatrzeniem. 

9. Dane osobowe Użytkowników.

9.1. Szczegółowe regulacje dotyczące zbierania, przechowywania i przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Serwis zostały uregulowane w Polityce Prywatności.

10. Właściwość prawa oraz właściwość miejscowa sądów.

10.1. Świadczenie usług drogą elektroniczną podlega prawu Państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na którego terytorium usługodawca ma siedzibę. W przypadku Serwisu usługi świadczone przez Usługodawcę podlegają prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 459,993,1132. i ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219.

10.2. Wszelkie spory pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem rozpatrywane będą przez Sąd właściwy miejscowo według przepisów prawa polskiego. 

11. Postanowienia końcowe.

11.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01-09-2022 roku i ma zastosowanie do czasu jego jakiejkolwiek zmiany.

11.2. Jeżeli którekolwiek z postanowień przedmiotowego Regulaminu zostanie w przyszłości uznane za niezgodne z obowiązującym prawem w obszarze jego stosowania – w całości lub w jakiejkolwiek części, pozostałe zapisy przedmiotowego Regulaminu pozostaną bez zmian i będą obowiązujące.

11.3. W przypadku opisywanym w punkcie 11.2. niniejszego regulaminu Usługodawca zastąpi postanowienia uznane za niezgodne na postanowienia zgodne, o czym poinformuje niezwłocznie Użytkowników.

11.4. Niniejszy Regulamin zastępuje wszelkie wcześniej stosowane regulaminy.

11.5. Link prowadzący do treści niniejszego Regulaminu uwidoczniony jest w wielu miejscach Serwisu (między innymi w procesie Rejestracji Użytkownika, w dolnej stopce strony serwisu, itp.). Treść Regulaminu Użytkownik może skopiować i utrwalić.

11.6. Zmiana postanowień regulaminu następuje poprzez:

 1. a) doręczenie Użytkownikowi w formie elektronicznej na Adres E-mail Użytkownika projektu każdej proponowanej zmiany, lub 
 2. b) zawiadomienie w formie elektronicznej na Adres E-Mail Użytkownika o publikacji takiego projektu na wskazanej stronie internetowej Serwisu.
Polityka Prywatności

Administratorem danych jest Marek Szpara Jesionowa 6 55-010 Żerniki Wrocławskie NIP: 7471706192, e-mail: kontakt@piekarniapietka.pl zwanym dalej administratorem

Masz prawo dostępu do Twoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych i prawo ich przenoszenia. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu:

 • wykonania umowy o świadczenie usług zawartej z administratorem,
 • marketingowym, na podstawie Twojej dodatkowej zgody również za pomocą wiadomości wysyłanych na Twój adres e-mail.

Podanie danych jest dobrowolne. Nie musisz wypełniać formularza, jednak bez podania danych nie będziesz mógł założyć konta i korzystać z usług świadczonych przez administratora

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych są art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz lit. f  RODO, czyli tego rozporządzenia. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie dodatkowych komunikatów marketingowych również na Twój adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10  ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną  oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Odbiorcami danych osobowych będą:

 • dostawcy narzędzi do analityki ruchu na stronie, komunikacji z klientami, prowadzenia marketingu, wysyłki newsletterów,
 • podmioty zajmujące się hostingiem (przechowywaniem) serwisu oraz danych osobowych dla administratora.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas:

 • trwania umowy o świadczenie usług przez administratora, a po jej zakończeniu przez czas niezbędny do wykazania prawidłowego wykonania tej umowy. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;
 • prowadzenia działań marketingowych przez administratora. albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Twoje dane będą przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym tj.:

 • do innych krajów, wyłącznie na podstawie standardowych klauzul umownych, które zobowiążą podmioty, do których trafią dane do ich właściwego zabezpieczenia.

Będziesz miał prawo do otrzymania kopii Twoich danych osobowych, które zostaną przekazane do takiego państwa.

Przysługują Ci dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli administrator. przetwarza je:

 • na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to możesz zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;
 • na potrzeby marketingu bezpośredniego, to możesz zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.